Bağış ve Yardım Politikası

Şirket Ana Sözleşmesinin 45. Maddesinin (b) ve (c) bentleri uyarınca, Şirket’in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki kârın en az % 2’si tutarındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca zorunlu olarak ödenmesi öngörülebilecek kâr payına halel gelmemek şartıyla, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket sermayesinin %95’ini temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır. Yardım ve bağışların sınırı, Ana Sözleşmenin 45. Maddesinin (b) bendindeki asgari oran dikkate alınarak, ilgili yıla ait vergi kanunlarına göre hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5’lik kısmını aşmayacaktır. Yapılacak tüm bağışların Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması, yardımların Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır.

Ana Sözleşmenin bu maddesine göre yapılacak bağış ve yardımlarda kamuya açıklamaya ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.