İnsan Hakları Politikası

ANADOLU EFES İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

İNSAN HAKLARINA SAYGI

İnsan haklarına saygı, Anadolu Efes’in temel bir değeridir.

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve içinde yer aldığımız toplum ile olan ilişkilerimizde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uygun olarak faaliyet göstermek ve onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmek için çalışıyoruz. Bu Politikaya, Uluslararası Haklar Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 1998 tarihli Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'nin içerdikleri de dahil olmak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni de içine alan uluslararası insan hakları ilkeleri rehberlik etmektedir.

Anadolu Efes, faaliyet ve stratejilerini insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında evrensel ölçekte kabul gören ilkelere uygun hale getirmeye söz veren şirketler için bir stratejik politika girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler  Sözleşmesi’ni (UNGC) imzalayan ilk Türk kuruluşlarından biridir. Ek olarak, Anadolu Efes OECD Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri ve ILO’nun Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politika ile ilgili İlkeler Üçlü Bildirgesi’ni destekler.

Bu politika; Anadolu Efes olarak, sahip olduğumuz işletmeler ve yönettiğimiz tesisler için geçerlidir. Anadolu Efes ayrıca tedarikçilerinden ve iş ortaklarından da bu ilkeleri uygulamalarını bekler, teşvik eder ve anlaşmalara dahil etmeyi taahhüt eder.

İşimizdeki ve ilişkide bulunduğumuz çevremizdeki kişilere yönelik insan hakları risklerini iş risklerinin bir parçası olarak tanımlamak ve önlemek için gerekli özeni göstermekteyiz. Ticari faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz insan hakları etkilerini belirlememiz durumunda, adaletli ve makul bir şekilde iyileştirme sağlamayı ya da iyileştirme için işbirliği yapmayı taahhüt ediyoruz. Üçüncü şahıslarla olan ilişkilerimiz sebebiyle bu olumsuz etkilerle bağlantımızın olması ya da bu olumsuz etkilere dahil olmamız durumunda, bu durumun iyileştirilmesini sağlamaya çalışmaktayız.

Anadolu Efes, faaliyet gösterdiği ülkelerde insan haklarının risk altında olduğunu gördüğü durumlarda hükümet yetkilileriyle temasa geçmeyi taahhüt eder ve hak ihlallerinin giderilmesi için belirli bağımsız yerel paydaşlarla çalışmayı amaçlar.

İnsan Hakları Politikası’nın uygulanmasından Anadolu Efes CEO’su başta olmak üzere faaliyet gösterilen ülkelerde şirket Genel Müdürleri birinci derecede sorumludur. Anadolu Efes İnsan Hakları Politikası, Anadolu Efes İcra Kurulu tarafından denetlenmektedir.

AYRIMCILIK

Ayrımcılığa müsamaha etmeyiz.

Irk, cinsiyet, ulusal köken, etnik köken, din, yaş, malüliyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyeti ifade eden tanımlar, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler gibi nedenlere bağlı ayrımcılığın, tacizin ve saygısızlığın olmadığı bir işyeri olmak için çalışıyoruz.

Kişisel özellikler, mevki veya duruma bakılmaksızın, saygısız veya uygunsuz davranışa, adil olmayan muamele veya herhangi bir türde misillemeye hoşgörü göstermeyiz. İşyerinde veya işyeri dışında, iş ile ilgili bir durum söz konusu iken taciz bizim için kabul edilemezdir.

ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL ETME

Birlikte çalıştığımız insanların farklılıklarına değer verir ve kendilerini dahil hissetmelerine çalışırız.

Anadolu Efes’de fırsat eşitliğini taahhüt eder ve işe alım, yerleştirme, geliştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararlarını; çalışanın niteliğini, performansını, becerisini ve deneyimini temel alarak gerçekleştiririz. İş gücümüzde çeşitlilik, hedeflerimize ulaşmak için esastır. Bu nedenle, farklı geçmiş ve deneyimlere sahip çalışanları çekmeye, geliştirmeye ve şirketimizde tutmaya çalışıyoruz.

ÇOCUK İŞGÜCÜ

Çocuk işçi çalıştırmayız.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma gerektiren pozisyonlara 18 yaşın altındaki kişilerin işe alınmasını yasaklarız. İş ortaklarımızdan da aynısını bekleriz.

ZORLA ÇALIŞTIRMA VE İNSAN TİCARETİ

Hapishane işçiliği, borç ödeme amaçlı işçilik, askeri işçilik, modern kölelik şekilleri ve her çeşit insan ticareti de dâhil olmak üzere zorla çalıştırma uygulamalarının tümünü yasaklarız.

İŞYERİ GÜVENLİĞİ

Şiddetin, tacizin, tehdidin olmadığı bir işyeri sağlamayı taahhüt ederiz.

Çalışanlar için gerekli olduğunda ve çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygılı olacak şekilde güvenlik hizmetleri sağlıyoruz.

TOPLUM VE PAYDAŞLARLA BAĞLILIK

İşimizi yürüttüğümüz yerlerdeki toplumun bir parçası olduğumuzu kabul ederiz.

İşimizi yaparken savunmasız ve dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızla, kendileri için önem arz eden insan hakları sorunları konusunda, görüşlerinin dinlendiği ve dikkate alındığı bir ilişki kurarız. Yerel sorunların en uygun şekilde yerel düzeyde çözüme kavuşturulabildiğine inanıyoruz.

ÖRGÜTLENME

Yasal sınırlar içinde örgütlenme özgürdür.

Çalışanlarımızın misilleme veya tehdit korkusu taşımadan bir işçi sendikasına katılma, işçi sendikası oluşturma veya işçi sendikasına katılmama hakkına saygı duyarız.

Yasalarca tanınmış bir işçi sendikası tarafından temsil edilen çalışanlarımızın özgürce seçtikleri temsilcileri ile yapıcı bir diyalog kurmayı taahhüt ediyoruz.

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI İŞYERİ

Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı her şeyden önemlidir.

Politikamız güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak ve yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği kanunları, yönetmelikleri ve kurum içi gerekliliklere uymaktır. Kaza, yaralanma ve sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlayarak ve çözerek, sağlıklı ve üretken bir işyeri ortamı sağlamak ve bu ortamı sürdürmek için çalışıyoruz.

ÇALIŞMA SAATLERİ, ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI

Ücret politikamızı ve özlük haklarımızı sektöre, yerel işgücü piyasasına göre ve geçerli toplu iş sözleşmelerinin şartlarına uygun olarak rekabetçi bir şekilde oluşturuyoruz. Operasyonlarımızı ücret ve çalışma saatleri hakkındaki geçerli yasalara uyum içinde yürütürüz. Çalışanlarımıza yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirebilecekleri ve ilerleme sağlayabilecekleri fırsatlar sunarız.

ÇEVRE SORUMLULUĞU VE SU KAYNAKLARI

Değer zincirimiz kapsamındaki arazi ve su kullanımımızın insan haklarına olası etkilerinin farkındayız ve bu konuyu özel uygulamalarla ele alıyoruz. Çevre Politikamıza paralel olarak, insanın su kaynaklarına ve güvenli içme suyuna olan ihtiyacına ve uygun sanitasyon ile hem ekosistemlerin hem de toplumların korunmasına saygı duyarız.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni ve CEO Su Direktifi’ni imzalayan bir şirket olarak Anadolu Efes, söz konusu direktifin altı (6) temel kuralına uymayı taahhüt etmiştir. Bu temel kurallar; Doğrudan Faaliyetlerde Su Kullanımını Asgariye İndirme, Tedarik Zinciri ve Su Havzası Yönetimi, Birlikte Hareket, Kamu Düzeni, Toplumun Katılımı ve Şeffaflık’tır.

YÖNLENDİRME VE RAPORLAMA

Tüm çalışanlar arasında açık ve dürüst iletişime değer verilen ve saygı duyulan işyerleri yaratmaya çalışıyoruz.

Anadolu Efes, faaliyet gösterdiğimiz her yerde yürürlükteki iş ve istihdam yasalarına uymayı taahhüt eder. Anadolu Efes ayrıca çalışanların eğitim ve yıllık sertifikasyon süreci ile İnsan Hakları Politikasını bilmelerini sağlamaktadır.

Politikanın dili ile çalıştığı yerin yasaları, gelenekleri ve uygulamaları arasında bir çatışma olduğuna inanan, bu politika hakkında soruları olan veya bu politikanın potansiyel bir ihlalini gizli olarak bildirmek isteyen herhangi bir çalışan, bu soru ve endişeleri yerel yönetime, İnsan Kaynaklarına, Yerel Etik Yöneticisine veya Grup Etik Yöneticisine iletmelidir. Çalışanlar ayrıca, Groupethics@anadoluefes.com adresine email göndererek ya da (+90 216 578 80 54 numaralı telefondan şüpheli politika ihlallerini bildirebilirler. Bu politika altında endişelerini bildiren herhangi bir çalışana karşı hiçbir misillemede bulunulmayacak veya karşı işlem yapılmayacaktır. Şirket çalışanların endişelerini araştıracak, bunları yanıtlayacak ve herhangi bir ihlale yanıt olarak uygun düzeltici aksiyonlar alacaktır.

İnsan Hakları Politikası, Anadolu Efes’in Etik Kuralları ile uyumludur. Tercümeleri ve ilgili bilgiler dahil olmak üzere bu politika Anadolu Efes'in internet sitesinde bulunabilir:

http://anadoluefes.com.tr

KAMU BİLGİLENDİRMESİ

Yıllık Sürdürülebilirlik Raporumuzun bir parçası olarak, bu İnsan Hakları Politikasına uygun insan haklarına ilişkin taahhütlerimiz, çabalarımız ve beyanlarımızı düzenli olarak gözden geçirmeyi ve kamuoyuna raporlamayı taahhüt ediyoruz. Bu raporlama, BM Kılavuz İlkeleri Raporlama Çerçevesine atıfta bulunmaktadır.

Anadolu Efes, bu politikayı herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu politikadaki herhangi bir şey, Anadolu Efes ile çalışanları arasındaki iş sözleşmesinin yerine geçmez ve bu programa katılmış olmak Anadolu Efes ile çalışan arasındaki iş ilişkisinin devam edeceğinin garantisi anlamına gelmez.